NYERJ EGY VAGÁNY CITYBOARD-ot nyereményjáték!

Nyereményjátékunkon kisorsolunk 1db ConCorde CityBoard iconBIT cityboard-ot cartoon mintával.

 Nyereményjátékunk véget ért. A nyereményjáték nyertese:

Nánási Nikolett

2017. április 15-én egy szerencsés játékos megnyeri az 1 db ConCorde CityBoard iconBIT cityboard-ot cartoon mintával.

A sorsolásban való részvételhez a következő dolgot kell tenned:
Like-old a SMART Ingatlan Debrecen (@smartingatlandebrecen) Facebook oldalán ezen nyereményjátékról szóló bejegyzést. Az oldalunk like-olása nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, de megköszönjük.

 Nyereményjáték Facebook bejegyzése: https://www.facebook.com/smartingatlandebrecen

JÁTÉKSZABÁLYZAT
A játék szervezője:
Open Shell Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4030 Debrecen, Alma utca 16.
Adószám: 25746297-2-09
Cégjegyzékszám: Cg.09-09-028168
a továbbiakban: Szervező, amely a jelen Részvételi- és játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A Játékban résztvevő személyek:
A Játékban részt vehet minden internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos) Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, 18 éven aluli, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők és Lebonyolítók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játék leírása, menete, nyertesek:
A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a SMART Ingatlaniroda Debrecen (@smartingatlandebrecen) Facebook oldalára feltett “Nyerj egy vagány cityboard-ot” bejegyzést like-olja. Egy felhasználói fiók egy alkalommal használható a játék során. A Szervezők kizárják a felelősséget arra az esetre, ha szerverhiba vagy egyéb hálózati, ill. technikai problémák miatt a like-olás vagy az adatok megadása meghiúsul, törlődik vagy megsemmisül.

A játék időtartama:
A Játék 2017. március 16. – 2017. április 14. között tart.
A Játékban való részvétel további feltétele:
A Játékos az adatai megadásával tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

A nyeremény:
1 db ConCorde CityBoard iconBIT cityboard-ot cartoon mintával.

A nyertes értesítése:
A nyertes Játékos nevét a sorsolás után azonnal közzétesszük Facebook oldalunkon. Ezen kívül a nyertes Játékost a Játék során használt Facebook profilon keresztül, üzenetben értesítjük, ha fel tudjuk vele venni a kapcsolatot. A Szervező ezzel minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a nyertes Játékost tájékoztassa a nyereményről, ezért nem vállal felelősséget azért, ha a nyertes Játékos ennek ellenére nem értesül róla. Ha a profil megszűnik, vagy más okból nem elérhető, a nyertes Játékos nem jogosult a nyereményre. Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik nyereményéért a Facebook-on a nevét tartalmazó poszt közzétételétől számított 2 héten belül, egy tartaléknyertest sorsolunk ki, akinek tájékoztatása érdekében ugyancsak a fenti szabályok szerint járunk el, és akire az előbbiekben a nyertes Játékosról ismertetett szabályok szintén vonatkoznak. A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
a nyereményért az előbbiekben jelzett határidőn túl jelentkezik;
jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

Nyeremény átvétele:
A nyertes Játékos a nyereményét a SMART Ingatlanirodában a 4029 Debrecen, Cegléd utca 1 szám alatt veheti át előre egyeztetett időpontban
Telefonszámunk: +36 30 358 6302

A Szervezők felelőssége:
Szervező kizárják felelősségüket a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy, 18 éven aluli személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítés – a Szervezőnek fel nem róható okból adódó – elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. A Szervező nem vonható felelősségre nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései szünetelnek olyan mértékben, amelyben a fentiek teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, illetve ha a bejegyzést a Facebook, a Szervező tudta nélkül törli. A Szervező a Játékszabályzat és játékmenet módosításának jogát fenntartja.

Adatkezelés és adatvédelem:
A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása alapján a Szervező a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása céljából kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról szóló törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A Játékosok személyes adatainak kezelésével, illetve feldolgozásával kapcsolatos egyéb szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról. A játékban való részvétellel egyidejűleg Játékos kijelenti, hogy jelen Játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta. A nyertes Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vezeték- és keresztnevét a Szervező a nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról való tájékoztatás során a Facebook oldalán közzétegye. A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt, és Jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel, részvétele az előbbiekben leírt korlátozásokba nem ütközik

A nyereményjáték szervezésében a Facebook semmilyen szerepet nem vállal, abban nem vesz részt. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz.
A Játék lezárultát követő 30 naptári napon túl a Szervező semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Kapcsolatfelvétel:
Amennyiben a nyereményjáték ideje alatt kérdés merül fel, az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre hétköznapokon 9.00 – 18.00 óra között:
4029 Debrecen, Cegléd utca 1. Nyitvatartásunk: H-P: 9.00-18.00
Telefonszámunk: +36 30 358 6302
Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/smartingatlandebrecen
Sok sikert kívánunk a játékhoz!