Vegyen részt Ön is a “NYERJEN SÉFAKADÉMIA UTALVÁNYT” elnevezésű nyereményjátékunkban

Nyereményünk: 2 főre szóló ajándékutalvány, amely Debrecen első, professzionális főzőiskolájában, a Séfakadémián váltható be.

Sorsolás: 2016. december 19-én.

Nyereményjátékunk véget ért. A nyereményjáték nyertese:

Hadházi Ágota.

smart_ingatlan_debrecen_utalvany

A sorsolásban való részvétel feltételei:
A SMART Ingatlan Debrecen Cegléd utcai ingatlanirodáját üzemeltető Open Shell Kft. honlapján (www.openshell.hu) elérhető Ingatlanpiaci kérdőív kitöltése, valamint Facebook oldalunkon (@smartingatlandebrecen), ezen nyereményjátékról szóló poszt like-olása.

A kérdőív ezen a linken érhető el: https://goo.gl/forms/dcUTnxzx1lkAOYrn2
Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/smartingatlandebrecen

JÁTÉKSZABÁLYZAT
A játék szervezője:
Open Shell Ingatlan Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4030 Debrecen, Alma utca 16.
Ingatlaniroda: 4029 Debrecen, Cegléd utca 1.
Adószám: 25746297-2-09
Cégjegyzékszám: Cg.09-09-028168
a továbbiakban: Szervező, amely a jelen Részvételi- és játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A Játékban résztvevő személyek:
A Játékban részt vehet minden internet-felhasználó, 18 éven felüli természetes személy, aki Magyarországon bejelentett tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. 18 éven aluli természetes személyek nem vehetnek részt a Játékban. A Játékban nem vehetnek részt a Szervezők és Lebonyolítók tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói, valamint egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai és azok Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

A Résztvevő a Játékban történő részvételével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Résztvevő a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A Játékban való részvétel további feltétele:
A Játékos az adatai megadásával tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Szervező marketingtevékenysége céljából történő bármely megjelenési módú felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
A Játékos továbbá elfogadja az Open Shell Kft adatvédelmi szabályzatát.

A Játék leírása, menete, nyertesek:
A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos az Open Shell Kft. által készített kérdőívet megfelelően kitöltse, és az Open Shell Kft. Facebook oldalát (SMART Ingatlaniroda Debrecen, @smartingatlandebrecen) kövesse. Egy felhasználói fiók egy alkalommal használható, továbbá egy kérdőív ugyanazon személy által egyszer tölthető ki a játék során. A Szervezők kizárják a felelősséget arra az esetre, ha szerverhiba vagy egyéb hálózati, ill. technikai problémák (akár az oldalon), miatt a követés vagy az adatok megadása meghiúsul vagy törlődik, illetve ha a Facebook vagy egyéb szolgáltatók tölik a játékkal érintett dokumentumokat, posztokat, adatokat.

A játék időtartama:
A Játék 2016. november 25. – 2016. december 18. között tart.

A sorsolás és a nyeremény:
A 2 fő részére szóló Séfakadémia utalványtDebrecen első, professzionális főzőiskolájában válthatja be, egyszeri, két fő részére szóló, a Séfakadémia által szervezett és ajánlott kurzuson 2017. július 31-ig.  Az utalvány készpénzre nem váltható. A főzőkurzust a Séfakadémia választja ki és ajánlja a nyertes Játékosnak. Amennyiben a nyertes Játékos nem veszi igénybe a szolgáltatást, úgy sem a Szervező, sem a Séfakadémia nem fizet vissza készpénzt, így erre vonatkozóan a nyertes Játékos semmilyen igénnyel nem léphet fel sem a Szervezővel, sem a Séfakadémiával szemben. A nyertes Játékos elfogadja, hogy a kurzust és az időpontot a Séfakadémia választja ki és ajánlja fel a nyertes Játékosnak, amiért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, és ezért a nyertes Játékos semmilyen igénnyel nem léphet fel sem a Szervezővel, sem a Séfakadémiával szemben.

A nyertes Játékos értesítése:
A nyertes Játékos nevét a sorsolás után azonnal közzétesszük Facebook oldalunkon, és arról értesítést küldünk a kérdőív kitöltése során megadott e-mail címre. A Szervező ezzel minden tőle telhetőt megtett annak érdekében, hogy a nyertes Játékost tájékoztassa a nyereményről, ezért nem vállal felelősséget azért, ha a nyertes Játékos ennek ellenére nem értesül róla, illetve ha a Játékos rossz, valótlan, vagy hibás adatokat adott meg.

Ha a profil, illetve az e-mail-fiók megszűnik, vagy más okból nem elérhető, a nyertes Játékos nem jogosult a nyereményre. Amennyiben a nyertes Játékos nem jelentkezik nyereményéért a Facebook-on és e-mailen a nevét tartalmazó poszt közzétételétől számított 2 héten belül, egy tartaléknyertest sorsolunk ki, akinek tájékoztatása érdekében ugyancsak a fenti szabályok szerint járunk el, és akire az előbbiekben a nyertes Játékosról ismertetett szabályok szintén vonatkoznak.

A nyertes Játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis profillal játszott, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
egyértelműen bizonyítható, hogy több kérdőívet töltött ki, jogosulatlan előnyre szert téve ezzel;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja;
18 év alatti;
a nyereményért az előbbiekben jelzett határidőn túl jelentkezik;
jelen Játékszabályzat bármely egyéb pontját megsérti.

Nyeremény átvétele:
A nyertes Játékos a nyereményét a SMART Ingatlanirodában, a 4029 Debrecen, Cegléd utca 1 szám alatt veheti át előre egyeztetett időpontban.
Telefonszámunk: +36 30 358 6302

A Szervezők felelőssége:
Szervező kizárják felelősségüket a Játékos téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképtelen, illetve korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítés – a Szervezőnek fel nem róható okból adódó – elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező nem vonható felelősségre nem-, hibás- vagy késedelmes teljesítésért, ha azt vis maior esemény okozta. Vis maior esemény időtartama alatt a jelen szabályzat rendelkezései szünetelnek olyan mértékben, amelyben a fentiek teljesítése a vis maior esemény miatt nem lehetséges. Vis maior esemény a Szervező érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

A Szervező a Játékszabályzat és játékmenet módosításának jogát fenntartja.

Adatkezelés és adatvédelem:
A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során szolgáltatott személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulása alapján a Szervező a nyertesek megállapítása és a nyeremények átadása és esetlegesen a Szervező és a Játékos között létrejövő kapcsolattartás, üzleti kapcsolat létrejövésének céljából kezeli és dolgozza fel. Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról szóló törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A Játékosok személyes adatainak kezelésével, illetve feldolgozásával kapcsolatos egyéb szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A játékosok a hozzájárulás megadása előtt jelen játékszabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról, időtartamáról és kezelésének módjáról. A játékban való részvétellel egyidejűleg Játékos kijelenti, hogy jelen Játékszabályzatot és az adatvédelmi nyilatkozatot megismerte és elfogadta.

A nyertes Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy vezeték- és keresztnevét a Szervező a nyertesről, illetve a nyeremény átadásáról való tájékoztatás során a Facebook oldalán közzétegye, illetve azt a Játékos részére történő esetleges üzleti ajánlatküldés céljából használja.

A Játékos a játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, illetve igazolja, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat elolvasta és megértette. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos elismeri továbbá, hogy a nyereményjátékban saját akaratából, saját felelősségére vesz részt, és Jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek megfelel, részvétele az előbbiekben leírt korlátozásokba nem ütközik

A nyereményjáték szervezésében a Facebook semmilyen szerepet nem vállal, abban nem vesz részt. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Játék lezárultát követő 30 naptári napon túl a Szervező semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Kapcsolatfelvétel:
Amennyiben a nyereményjáték ideje alatt kérdés merül fel, az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésre hétköznapokon 9.00 – 18.00 óra között:

4029 Debrecen, Cegléd utca 1. Nyitvatartásunk: H-P: 9.00-18.00
Telefonszámunk: +36 30 358 6302
Facebook oldalunk: https://www.facebook.com/smartingatlandebrecen

A kérdőív ezen a linken érhető el: https://goo.gl/forms/dcUTnxzx1lkAOYrn2

Sok sikert kívánunk a játékhoz!